1. Společnost OKIN Process, a.s., se sídlem Velkopřevorské náměstí 488/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 27449734, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10725 (dále jen „společnost OKIN“), Vám tímto podává následující informace o zpracování Vašich osobních údajů.

2. Společnost OKIN, jako správce osobních údajů, bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/uvedla v zaslaném životopisu, příp. které jinak poskytnete v rámci výběrového řízení společnosti OKIN na pozici ve společnosti OKIN, resp. na pozici v jiné koncernové společnosti, jehož součástí je rovněž společnost OKIN, kterého se účastníte, zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti (pracovní historie), případně údaje o příslušné pracovní kvalifikaci, a to pro účely tohoto výběrového řízení a na dobu trvání tohoto výběrového řízení. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je provedení opatření přijatých před případným uzavřením smlouvy. Poskytnutí těchto osobních údajů je předpokladem nezbytným pro případné uzavření smlouvy. Některé z těchto osobních údajů, konkrétně jméno, příjmení, e-mail, vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti (pracovní historie), případně údaje o příslušné pracovní kvalifikaci, jste povinen/povinna společnosti OKIN poskytnout. Bez poskytnutí těchto osobních údajů se nebudete moci výběrového řízení zúčastnit. Poskytnutí dalších osobních údajů, které uvedete v zaslaném životopisu, příp. které jinak poskytnete v rámci výběrového řízení, je dobrovolné a nejste povinen/povinna je společnosti OKIN poskytnout, jelikož se výběrového řízení můžete zúčastnit i bez jejich poskytnutí. Poskytnutím osobních údajů zároveň potvrzujete jejich správnost a pravdivost.

3. Tímto jste taktéž informován/informována o tom, že Vaše osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

4. Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno společností OKIN, Vaše osobní údaje však mohou být poskytnuty i těmto příjemcům, resp. kategoriím příjemců:

Výše uvedení příjemci poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich osobních údajů. Společnost OKIN nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země, tedy do země mimo Evropskou unii, nebo mezinárodní organizaci.

5. Za podmínek stanovených právními předpisy, zejména za podmínek stanovených v kapitole III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, které jsou společností OKIN zpracovávány, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a právo podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva.

Za podmínek stanovených právními předpisy máte rovněž právo vznést u společnosti OKIN námitku týkající se zpracování osobních údajů.

6. Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro společnost OKIN je Ing. Lukáš Bajgar, tel.: 702 283 470, e-mail: dpo@okin.eu.

7. Vaše Osobní údaje budou společností OKIN uloženy po dobu trvání takového výběrového řízení, poté pouze po dobu nezbytnou k případnému uplatnění či ochraně práv a oprávněných zájmů společnosti OKIN, a poté pouze v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

8. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů se lze obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní informace jsou uvedeny v bodu 6. výše, nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, webová stránka: www.uoou.cz.