1. Uděluji tímto výslovný souhlas, aby společnost OKIN Process, a.s., se sídlem Velkopřevorské náměstí 488/5, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČO 27449734, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 10725 (dále jen „společnost OKIN“), jako správce osobních údajů, zpracovávala mé osobní údaje v rozsahu mnou zaslaného životopisu, příp. další mé osobní údaje, které poskytnu v rámci aktuálního výběrového řízení společnosti OKIN na pozici ve společnosti OKIN, resp. na pozici v jiné koncernové společnosti, jehož součástí je rovněž společnost OKIN, kterého se účastním, zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mail, vzdělání, případně údaje o příslušné pracovní kvalifikaci, a dosavadní pracovní zkušenosti (pracovní historie), a to i po ukončení tohoto výběrového řízení pro potřeby uchování těchto osobních údajů za účelem mého případného zařazení do budoucích výběrových řízení společnosti OKIN, resp. na pozici v jiné koncernové společnosti, jehož součástí je rovněž společnost OKIN, v případě, nebudu-li na základě tohoto výběrového řízení zaměstnán/zaměstnána. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji na dobu 24 měsíců nebo do odvolání souhlasu. Můj souhlas se zpracováním osobních údajů je právním základem zpracování těchto osobních údajů. Poskytnutí některých osobních údajů, konkrétně jména, příjmení, e-mailu, vzdělání, případně údajů o příslušné pracovní kvalifikaci, a dosavadních pracovních zkušeností (pracovní historii) jsem povinen/povinna společnosti OKIN poskytnout jako podmínku mé účasti případně dalších výběrových řízeních. Bez poskytnutí těchto osobních údajů mě společnost OKIN nebude schopna případně zařadit do budoucích výběrových řízení společnosti OKIN. Poskytnutí dalších osobních údajů, které uvedu v zaslaném životopisu, příp. které dále poskytnu v rámci výběrového řízení, je dobrovolné a nejsem povinen/povinna další osobní údaje společnosti OKIN poskytnout. Společnost OKIN mě bude schopna případně zařadit do takových výběrových řízení i bez poskytnutí dalších osobních údajů. Poskytnutím osobních údajů zároveň potvrzuji jejich správnost a pravdivost.

2. Tímto jsem také informován o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi automatizovaného zpracování, ani profilování.

3. Zpracování mých osobních údajů je prováděno společností OKIN, mé osobní údaje však mohou být poskytnuty i těmto příjemcům, resp. kategoriím příjemců:

Výše uvedení příjemci poskytují dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých osobních údajů.

Společnost OKIN nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země, tedy do země mimo Evropskou unii, nebo mezinárodní organizace.

4. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Svůj souhlas mohu odvolat písemně, resp. zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu společnosti OKIN, a to bez jakýchkoliv vícenákladů. V tomto případě společnost OKIN zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by společnost OKIN musela také ukončit zpracování mých osobních údajů v rámci aktuálního výběrového řízení, kterého se účastním, jelikož k tomuto není můj souhlas potřeba. Za podmínek stanovených právními předpisy, zejména za podmínek stanovených v kapitole III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), mám právo na přístup ke všem svým osobním údajům, které společnost OKIN zpracovává, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva.

Za podmínek stanovených právními předpisy mám rovněž právo vznést u společnosti OKIN námitku týkající se zpracování osobních údajů.

5. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Lukáš Bajgar, tel.: 702 283 470, e-mail: dpo@okin.eu.

6. Mé osobní údaje budou společností OKIN uloženy po dobu 24 měsíců od udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo do odvolání mého souhlasu se zpracováním osobních údajů, poté pouze po dobu nezbytnou k případnému uplatnění či ochraně práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele a poté pouze v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy.

7. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů zaměstnance se lze obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní informace jsou uvedeny v bodu 5. výše, nebo se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, webová stránka: www.uoou.cz.